Белорусской и русской филологии

КАТАЛОГ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН КАФЕДРЫ БЕЛОРУССКОЙ И РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ

 

Актуальныя праблемы беларускай анамастыкі

(3 крэдыты, 112 гадзін) 

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца кампанентам УВА у адукацыйнай праграме ІІ ступені па спецыяльнасці “Мовазнаўства”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: пазнаёміць з асновамі тэорыі беларускіх уласных імёнаў, паглыбіць веды студэнта аб мове беларускай мастацкай літаратуры і ў прыватнасці яе анамастыконе як адным з аспектаў лексікалогіі і новым перспектыўным напрамку беларускай лінгвістыкі.

Кампетэнцыі: с пецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

3 крэдыты. Усяго 112 гадзін, з іх 34 аўдыторных: 20 лекцыйных, 14 практычных: выніковая форма кантролю –  экзамен

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны ўключае вывучэнне наступных тэм: Анамастыка як навуковая дысцыпліна.; З гісторыі вывучэння літаратурных онімаў. Анамастычная прастора мастацкага тэксту. Тыпы літаратурных онімаў, іх функцыі ў мастацкім тэксце. Спецыфіка асабовых уласных імёнаў у творах беларускай мастацкай літаратуры і фальклорных творах розных жанраў. Мастацка-выяўленчыя асаблівасці мянушак і прозвішчаў ў творах беларускай мастацкай літаратуры. Тапонімы як анамастычныя адзінкі і кампаненты анамастычнай прасторы мастацкага твора. Онімы-псеўданімы як спецыфічныя разнавіднасці анамастычных адзінак. Онімы-загалоўкі і онімы-сімвалы ў творах беларускай мастацкай літаратуры і фальклору. Онімы як тэкстаўтваральныя і стылёваўтваральныя кампаненты сістэмы мастацка-выяўленчых сродкаў мовы мастацкай літаратуры. З'явы апелятывацыі, анімізацыі і этымалагізацыі онімаў ў творах літаратуры.

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1. падрыхтоўка прэзентацый,

2. падрыхтоўка рэфератаў, дакладаў па вызначанай тэматыцы,

3. канспектаванне і рэферыраванне навуковай літаратуры.

4. вуснае апытванне

 

 

 

 

 

Актуальныя праблемы выкладання філалагічных дысцыплін

(2,5 крэдыты, 94 гадзіны) 

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца кампанентам УВА ў адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: падрыхтаваць студэнтаў да выкладання роднай мовы ў агульнаадукацыйнай сярэдняй школе і тых навучальных установах, якія даюць сярэднюю адукацыю.

Кампетэнцыі : спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

2,5 крэдыты. Усяго 94 гадзіны, з іх 54 аўдыторных: 26\4 лекцыйныя \ самастойная работа, 24 практычных: выніковая форма кантролю –залік

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны ўключае вывучэнне наступных раздзелаў: Паралінгвістычныя невербальныя сродкі мастацкага тэксту. Безэквівалентная лексіка ў беларускай мове. Функцыянальны аспект фразеалогіі. Каларыстычная лексіка ўмастацкім тэксце. Мнагазначнасць і аманімія ў спецыяльнай лексіцы. Характар афарыстычных выслоўяў, асноўныя спосабы афарызацыі. Тэарэтычнае асэнсаванне з’явы канструкцыйна-сінтаксічнага ўскладнення ў сучаснай лінгвістыцы. Структктурна-прагматычны аспект сінтаксісу беларускай мовы. Экспрэсіўнасць і спосабы яе ўзмацнення ў паэтычным тэксце

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1. вуснае апытванне,

2. праверка выкананых практычных заданняў,

3., рэфератаў.

4. кантрольныя работы.

5. залік.

 

 

 

 

 

Актуальные проблемы русистики

(8 кредитов, 284 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: содействовать становлению филологической компетенции студента путем изучения парадигм, направлений, принципов, методов современного языкознания.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

8 кредитов. Всего 248 часа, из них 124 аудиторных: 70 лекционных, 52/2 (УСРС) часов практических занятий: итоговая форма контроля – экзамен,зачёт

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Русистика как комплексная наука о русском языке. Из истории развития отечественной и зарубежной русистики. Парадигмы лингвистического знания. Антропоцентрическая парадигма современной русистики. Проблема «язык и мир». Когнитивная лингвистика. Проблема «язык и культура». Этнолингвистика и лингвокультурология. Проблема «язык и общество». Социолингвистика. Проблема «язык и речь». Психолингвистика, нейролингвистика, суггестивная лингвистика. Контактологическая русистика. Сравнительно-сопоставительная русистика. Актуальные проблемы лексикологии и фразеологии. Актуальные проблемы ономастики. Актуальные проблемы грамматики. Лингвистика текста и дискурса. Региональная лингвистика. Лингвистическая география. Компьютерная лингвистика. Корпусная лингвистика. Национальный корпус русского языка. Лингвометафорология как комплексная дисциплина. Онтолингвистика. Проблема «язык и биологический пол». Гендерная лингвистика. Проблема «язык и религия». Лингворелигиоведение. Проблема «язык и право», «язык и политика». Юридическая лингвистика и лингвополитология. Проблема «язык и интернет». Интернет-лингвистика. Лингвистические аспекты языковой игры.

 

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5. зачет

6. экзамен

 

 

 

 


 Альтернативные коммуникации

( 1,5 кредитов, 62 час) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе  І ступени по специальности «Логопедия»

Цель, компетенции

Цель: формирование у студентов системы знаний в области альтернативных коммуникаций.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным  стандартом Республики Беларусь».

 

Структура учебной дисциплины

1,5 кредитов. Всего 62 час, из них 34 аудиторных: 18 лекционных, 12 часов практических занятий,4 часа лабораторных. Итоговая форма контроля – зачёт

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

 1.Общие вопросы курса «Основы семиотики»

2. Семиотико-психологические проблемы

3. Введение в предметную область «Дополнительная и альтернативная коммуникация».

4. Диагностика коммуникативного поведения лиц с особенностями психофизического развития

5 . Средства дополнительной и альтернативной коммуникации.

6. Средства дополнительной и альтернативной коммуникации.

7. Планирование работы по обучению дополнительной и альтернативной коммуникации на диагностической основе

 8. Альтернативная система обучения коммуникации «PECS»

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования.

Формы: проведение лекционных, практических и лабораторных занятий.

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5.Зачёт

 

 

 

 

 

Беларускі лінгвістыка-краязнаўчы матэрыял 

(0 крэдыта, 27 гадзін) 

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца кампанентамУВА ў адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Пачатковая адукацыя” 

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: Раскрыць сувязь моўных адзінак з культурай, гісторыяй, побытам народа праз вывучэнне анамастычных адзінак, азнаёміць студэнтаў з асноўнымі этнічнымі і нацыянальнымі асаблівасцямі  таго грамадства, у якім яны выраслі і засвойваюць асноўныя факты, нормы і каштоўнасці нацыянальнай культуры, мовы, менталітэту народа.

Кампетэнцыі : спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

0 крэдыта. Усяго 27 гадзін, з іх 16 аўдыторных: 16 лекцыйных: выніковая форма кантролю –атэстацыя

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны  ўключае вывучэнне наступных раздзелаў: уводзіны, імёны агульныя і ўласныя, беларускія прозвішчы, тапаніміка як навука, змены ў тапанімічнай сістэме Беларусі ў савецкі перыяд, імёны, прозвішчы, мянушкі ў творах мастацкай літаратуры.

 

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя.

1. напісанне рэфератаў

 

 

 

 

 

Беларуская лінгвакультуралогія

 (0 крэдытаў, 40 гадзін) 

Место в образовательном процессе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) либо ў адукацыйнай праграме ІІ ступені па спецыяльнасці “Мовазнаўства” 

 

Цель, компетенции

Мэта: абагульніць і сістэматызаваць веды студэнтаў па тэарэтычных пытаннях мовы і культуралогіі;  развіць і ўдасканаліць філалагічнае мысленне і культурна-моўную кампетэнцыю студэнта, навыкі крытычнага аналізу моўных фактаў і асноўных канцэптаў культуры; сфарміраваць навыкі практычнага ўкаранення атрыманых студэнтамі ведаў у іх будучай прафесійнай дзейнасці і іншых сферах сацыяльнай актыўнасці;

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

 

Структура учебной дисциплины (модуля)

4,5 крэдыты. Усяго 162 гадзін, з іх 42 аўдыторныя: 28 гадзін лекцый, 14 гадзін практычныя; 120 гадзін самастойнай работы; выніковая форма кантролю – экзамен  

 

Содержание (краткое описание) дисциплины (модуля)

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

1. Гісторыя і тэарэтычныя асновы лінгвакультуралогіі

2. Мова і культура: аспекты ўзаемадзеяння

3. Моўныя з’явы як аб’ект лінгвакультуралогіі

4. Роля мовы ў фарміраванні нацыянальнага характару

 

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1.Вуснае апытванне.

2. Праверка выкананых практычных заданняў.

3. Рэферат

 

 

 

 

 

 

 

Беларуская літаратура 

(1 крэдыт, 58 гадзін)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца кампанентам УВА ў адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Руская мова і літаратура”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: пазнаёміць студэнтаў з этапамі развіцця беларускай літаратуры (ад старажытнасці і да нашых дзён); даць уяўленне пра агульныя напрамкі яе развіцця, змену мастацка-светапоглядных сістэм, эвалюцыю метадаў, стыляў, жанравых формаў; прааналізаваць жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў, змест іх твораў, месца і ролю ў літаратурным працэсе.

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

1 крэдыт. Усяго 58 гадзін, з іх 34 аўдыторныя: 20 лекцыйных, 14 гадзін практычных заняткаў: выніковая форма кантролю – залік

Змест (кароткае апісанне) дысцыпліны

 

Метады і формы арганізацыі адукацыйнага працэсу

 

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны прадугледжвае вывучэнне беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай літаратуры і засноўваецца на вывучэнні наступных яе аспектаў: паняцце “вечных вобразаў”; архетып Музыкі ў сусветнай культуры; антычныя вобразы і матывы ў беларускай літаратуры; біблія і яе быццё ў беларускай мастацкай прасторы; старажытная беларуская літаратура ў сусветным кантэксце; эпоха Адраджэння ў заходнееўрапейскіх і ўсходнееўрапейскіх літаратурах; рамантызм, яго дынаміка ў сусветным і беларускім кантэксце; развіццё рэалізму ў сучаснай мастацкай літаратуры; мадэрнісцкія накірункі ў сучаснай беларускай літаратуры; Гістарычная праблематыка ў беларускім мастацтве слова; праблема “экалогіі прыроды і душы” ў беларускай літаратуры; стан сучаснай беларускай фантастыкі; міф і яго быццё ў беларускім прыгожым пісьменстве; вайна ў мастацкім асэнсаванні беларускіх празаікаў; Быкаў у кантэксце еўрапейскага літаратурнага і філасофскага вопыту; мастацкія набыткі сучаснай беларускай драматургіі; сучасная беларуская паэзія; вобразы, матывы, жанры Усходняй культуры ў беларускай літаратуры.

Метады: тлумачаль-на-ілюстратыўны, рэпрадуктыўны, метад праблемнага пераказу, эўрыстычны метад,

даследчы метад

 

Формы: лекцыя, практычныя заняткі, кансультацыі, індыві-дуальныя заняткі

1. Пісьмовыя работы

2. Залік

 

 

 

 

 

 

Беларуская мова 

(17 крэдытаў, 654 гадзіны)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Пачатковая адукацыя”.

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: паглыбіць і сістэматызаваць веды студэнтаў па беларускай мове; развіць і ўдасканаліць метадычнае мысленне студэнта, выпрацаваць уменні і навыкі практычнай рэалізацыі атрыманых ведаў; садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных спецыялістаў.

Кампетэнцыі: у выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен засвоіць і развіць акадэмічныя і сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі, авалодаць прафесійнымі кампетэнцыямі, прадугледжанымі «Адукацыйным стандартам Рэспублікі Беларусь».

Структура вучэбнай дысцыпліны

17 крэдытаў. Усяго 654 гадзіны, з іх 300 аўдыторных: 110 лекцыйных, 190 практычных. Выніковая форма кантролю – 4 экзамены, 2 залікі

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны “Беларуская мова” ўключае вывучэнне наступных раздзелаў: фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія, лексікалогія, фразеалогія, лексікаграфія, стылістыка, марфеміка, словаўтварэнне, марфалогія, сінтаксіс, пунктуацыя.

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1. Вуснае апытванне.

2. Праверка выкананых практычных заданняў.

3. Выкананне тэстаў.

4. Кантрольныя работы.

5. Дыктант.

 

 

 

Беларуская мова 

(11 крэдытаў, 396 гадзін)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Дашкольная адукацыя”.

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: паглыбіць і сістэматызаваць веды студэнтаў па беларускай мове; развіць і ўдасканаліць метадычнае мысленне студэнта, выпрацаваць уменні і навыкі практычнай рэалізацыі атрыманых ведаў; садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных спецыялістаў.

Кампетэнцыі: у выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен засвоіць і развіць акадэмічныя і сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі, авалодаць прафесійнымі кампетэнцыямі, прадугледжанымі «Адукацыйным стандартам Рэспублікі Беларусь».

Структура вучэбнай дысцыпліны

11 крэдытаў. Усяго 396 гадзін, з іх 180 аўдыторных: 100 лекцыйных, 80 практычных. Выніковыя формы кантролю – 2 экзамены, 2 залікі.

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны “Беларуская мова” ўключае вывучэнне наступных раздзелаў: фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія, лексікалогія, фразеалогія, лексікаграфія, стылістыка, марфеміка, словаўтварэнне, марфалогія, сінтаксіс, пунктуацыя, культура прафесійнага маўлення.

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1. Вуснае апытванне.

2. Праверка выкананых практычных заданняў.

3. Выкананне тэстаў.

4. Кантрольныя работы.

5. Дыктант.

 

 

 

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

(1,5 крэдытаў, 58 гадзін) 

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца дзяржаўным кампанентам у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасцях Руская мова і літаратура; Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны; Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская, нямецкая); Замежная мова (нямецкая, англійская); Фізічная культура. Спецыяльная падрыхтоўка; Фізічная культура. Трэнерская работа па віду спорту (грэбля на байдарках і каноэ, грэбля акадэмічная, лёгкая атлетыка); Фізічная культура. Фізкультурна-аздараўленчая і турысцка-рэкрэацыйная дзейнасць; Фізічная культура; Спартыўна-педагагічная дзейнасць (па накірунках); Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць); Матэматыка і інфарматыка; Фізіка і інфарматыка; Тэхнічная праца і прадпрымальніцтва; Абслугоўвая праца і выяўленчае мастацтва; Сацыяльная работа (сацыяльна-педагагічная дзейнасць).

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: выпрацаваць і замацаваць практычныя ўменні і навыкі граматнага карыстання вуснай і пісьмовай мовай; развіць моўна-эстэтычны густ студэнтаў, звязаны з чысцінёй і правільнасцю мовы; пашыраць і ўзбагачаць прафесійны лексічны запас будучых спецыялістаў, выпрацаваць уменне практычнага карыстання тэрміналогіяй і прафесійнай лексікай па абранай спецыяльнасці; фарміраваць устаноўкі на практычнае ўкараненне атрыманых студэнтамі ведаў у іх прафесійнай дзейнасці і іншых сферах сацыяльнай актыўнасці; выхоўваць любоў і павагу да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуццё нацыянальнай самапавагі і самаідэнтыфікацыі, імкнення да далейшага ўзбагачэння беларускай мовы.

Кампетэнцыі : у выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен засвоіць і развіць акадэмічныя і сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі, авалодаць прафесійнымі кампетэнцыямі, прадугледжанымі «Адукацыйным стандартам Рэспублікі Беларусь».

Структура вучэбнай дысцыпліны

1,5 крэдытаў. Усяго 58 гадзін, з іх 34 аўдыторных: 8 лекцыйных, 26 практычных: выніковая форма кантролю – залік.

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” ўключае вывучэнне наступных тэм: беларуская мова – форма нацыянальнай культуры беларусаў, мова і соцыум, функцыі мовы ў грамадстве, паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця, лексічная сістэма беларускайлітаратурнай мовы, функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму; культура прафесійнага маўлення.

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыі, практычныя заняткі.

1. Вуснае апытванне.

2. Праверка выкананых практычных заданняў.

3. Выкананне тэстаў.

4. Кантрольная работа.

5. Залік

 

 

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

 (1 крэдыт, 42 гадзіны)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца дзяржаўным кампанентам у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасцях 1-08 01 01-06 Прафесійнае навучанне (аграінжынерыя); 1-08 01 01-05 Прафесійнае навучанне (будаўніцтва); 1-08 01 01-01 Прафесійнае навучанне (машынабудаванне).

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: выпрацаваць і замацаваць практычныя ўменні і навыкі граматнага карыстання вуснай і пісьмовай мовай; развіць моўна-эстэтычны густ студэнтаў, звязаны з чысцінёй і правільнасцю мовы; пашыраць і ўзбагачаць прафесійны лексічны запас будучых спецыялістаў, выпрацаваць уменне практычнага карыстання тэрміналогіяй і прафесійнай лексікай па абранай спецыяльнасці; фарміраваць устаноўкі на практычнае ўкараненне атрыманых студэнтамі ведаў у іх прафесійнай дзейнасці і іншых сферах сацыяльнай актыўнасці; выхоўваць любоў і павагу да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуццё нацыянальнай самапавагі і самаідэнтыфікацыі, імкнення да далейшага ўзбагачэння беларускай мовы.

Кампетэнцыі: у выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен засвоіць і развіць акадэмічныя і сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі, авалодаць прафесійнымі кампетэнцыямі, прадугледжанымі «Адукацыйным стандартам Рэспублікі Беларусь».

Структура вучэбнай дысцыпліны

1 крэдыт. Усяго 42 гадзіны, з іх 28 аўдыторных: 28 практычных: выніковая форма кантролю – залік.

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” ўключае вывучэнне наступных тэм: беларуская мова – форма нацыянальнай культуры беларусаў, мова і соцыум, функцыі мовы ў грамадстве, паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця, лексічная сістэма беларускайлітаратурнай мовы, функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму; культура прафесійнага маўлення.

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: практычныя заняткі.

1. Вуснае апытванне.

2. Праверка выкананых практычных заданняў.

3. Выкананне тэстаў.

4. Кантрольная работа.

5. Залік

 

 

Беларускае мовазнаўства

 (14 крэдытаў, 518 гадзін) 

Место в образовательном процессе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” 

 

Цель, компетенции

Мэты: абагульніць і сістэматызаваць веды навучэнцаў пра асноўныя этапы развіцця сусветнага і беларускага мовазнаўства і важнейшыя тэарэтычныя дасягненні айчынных і замежных навукоўцаў;  развіць і ўдасканаліць філалагічнае мысленне студэнта, павысіць яго лінгвістычную кампетэнцыю;  развіць і ўдасканаліць філалагічнае мысленне студэнта, навыкі крытычнага аналізу найбольш складаных тэарэтычных з’яў; выпрацаваць уменні і навыкі практычнай рэалізацыі атрыманых ведаў у будучай прафесійнай дзейнасці; садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных спецыялістаў, здольных паспяхова вырашаць праблемы функцыянавання беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму; выхаваць любоў і павагу да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуццё нацыянальнай самапавагі і самаідэнтыфікацыі.

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

 

Структура учебной дисциплины (модуля)

14 крэдытаў. Усяго 518 гадзін, з іх 240 аўдыторныя: 100 гадзін лекцый, 140 гадзін гадзін практычныя; выніковая форма кантролю – 3 экзамены, залік

 

Содержание (краткое описание) дисциплины (модуля)

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

1. Уводзіны ў мовазнаўства

2. Гісторыя сусветнага мовазнаўства

3. Гісторыя беларускага мовазнаўства

4. Функцыянаванне беларускай мовы ў грамадстве

5. Тэорыя мовы

6. Метады даследавання мовы

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1.Вуснае апытванне.

2. Праверка выкананых практычных заданняў.

3. Выкананне тэстаў.

4.Кантрольныя работы.

5. экзамен

 

 

 

 

 

 

 

Введение в литературоведение 

(2 кредита, 74 часа) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в  бразовательной программе I ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)», «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: изучение природы и основных закономерностей литературного творчества, освоение методологии и методики анализа произведения искусства.

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;  владеть системным и сравнительным анализом; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов.

Структура учебной дисциплины

2 кредита. Всего 74 часа, из них 36 аудиторных: 20 часа лекций и 16 часов практических занятий; итоговая форма контроля – экзамен

Содержание дисциплины

1.Литературоведение как наука о художественной литературе.

2.Художественная литература как форма общественного сознания.

3.Художественный образ и его свойства.

4.Деталь.

5.Проблема условности в литературе.

6.Категория формы и содержания литературного произведения.

7.Тема, проблема, идея литературного произведения.

8.Сюжет и фабула.

9.Конфликт и коллизия.

10.Композиция как «мирообразующий принцип».

11.Язык – «первоэлемент» литературы.

12.Теория стихосложения.

13.Родо-жанровое деление художественной литературы.

14.Понятие о художественном методе.

15.Понятие  литературно-художественного стиля.

 

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Методы: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический

Формы: лекция, практические занятия

Формы контроля и оценки

 

1. Контрольная работа

2. Тестирование

3. Проект.

4. Устный ответ.

 

 

Введение в языкознание

 (3 кредита, 100 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является  основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: обеспечить теоретическую подготовку студентов к восприятию других предметов лингвистического цикла и к изучению языков в целом.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

3 кредита. Всего 100 часа, из них 40 аудиторных: 20 лекционных, 18\2 (УСРС) часов практических занятий: итоговая форма контроля –экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

1.Языкознание как наука

2.Происхождение языка

3.Природа, сущность и функции языка

4.Фонетика и фонология

5.Морфемика и словообразование

6.Лексикология и семасиология

7.Грамматика (морфология и синтаксис)

8.Письмо, графика, орфография

9.Классификация языков

10.Закономерности исторического развития языков

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

 

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5. экзамен

 

 

Введение в языкознание 

(5 кредитов, 156 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является  основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Иностранный языки (английский, немецкий)»,

«Иностранный языки (немецкий, английский)»; «Иностранный язык (английский)»; «Иностранный языки (немецкий)»

Цель, компетенции

Цель: обеспечить теоретическую подготовку студентов к восприятию других предметов лингвистического цикла и к изучению языков в целом.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

5 кредитов. Всего 156 часов, из них 60 аудиторных: 36 лекционных, 24 часов практических занятий: итоговая форма контроля – зачёт, экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

1.Языкознание как наука

2.Происхождение языка

3.Природа, сущность и функции языка

4.Фонетика и фонология

5.Морфемика и словообразование

6.Лексикология и семасиология

7.Грамматика (морфология и синтаксис)

8.Письмо, графика, орфография

9.Классификация языков

10.Закономерности исторического развития языков

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

 

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5. зачет

6. экзамен

 

 

Детская литература 

(8 кредита,  278 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО  в образовательной программе I ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: сформировать у студентов представление о развитии детской литературы, ее жанровом многообразии.

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;  владеть системным и сравнительным анализом; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов.

Структура учебной дисциплины

8 кредита. Всего  278 часов, из них 140 аудиторных: 70 часа лекций и 70 часов практических занятий; итоговая форма контроля – экзамен, зачёт

Содержание дисциплины

1. Введение. Детская литература как искусство слова и учебный предмет.

2. Детский фольклор.

3. Возникновение и становление детской литературы.

4. Русская детская литература 19 века:

4.1. Басня как жанр детской литературы.

4.2.Жанр литературной сказки в творчестве русских писателей первой половины 19 века.

4.3.Стихотворные сказки первой половины 19 века.

4.4. Прозаические сказки первой половины 19 века.

4.5. Жанр литературной сказки в творчестве русских писателей второй половины 19 века.

4.6. Рассказы русских писателей второй половины 19 века.

4.7. Жанр автобиографической повести о детстве в русской литературе.

4.8. Поэзия 19 века в детском чтении.

5. Русская детская литература 20 века.

5.1. Детская литература начала 20 века. Проза. Поэзия.

5.2. Детская литература 50-70-х годов.

6. Детская литература на современном этапе.

7. Научно-художественная детская литература и современные писатели-природоведы.

8. Художественная иллюстрация в детской книге 20 века.

9. Зарубежная детская литература.

9.1. Английская детская литература.

9.2. Детская литература северных стран (Скандинавия).

9.3.Французская детская литература.

9.4.Немецкая детская литература.

9.5. Американская детская литература.

Методы и формы организации образовательного процесса

Методы: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический

Формы: лекция, практические занятия

Формы контроля и оценки

 

1. Контрольная работа

2. Тестирование

3. Проект.

4. Устный ответ.

5. Реферат.

6. Презентация.

7. Заучивание текстов наизусть.

 

 

 

 

 

 

Гісторыя беларускай літаратуры 

(25 крэдытаў, 926 гадзін) 

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: пазнаёміць студэнтаў з этапамі развіцця нацыянальнай літаратуры (ад старажытнасці і да нашых дзён); даць уяўленне пра агульныя напрамкі яе развіцця, змену мастацка-светапоглядных сістэм, эвалюцыю метадаў, стыляў, жанравых формаў; прааналізаваць жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў, змест іх твораў, месца і ролю ў літаратурным працэсе.

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

25 крэдытаў. Усяго 926 гадзін, з іх 464 аўдыторныя: 252 лекцыйных (10 КСРС), 202 гадзіны практычных заняткаў: формы кантролю – 4 залікі, 4 экзамены.

Змест (кароткае апісанне) дысцыпліны

 

Метады і формы арганізацыі адукацыйнага працэсу

 

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны прадугледжвае вывучэнне наступных раздзелаў:

1) літаратура ХІ – ХVІ стагоддзяў;

2) літаратура ХVІІ – ХVІІІ стагоддзяў

3) літаратура ХІХ стагоддзя;

4) літаратура ХХ стагоддзя;

5) сучасны літаратурны працэс.

Метады: тлумачаль-на-ілюстратыўны, рэпрадуктыўны, метад праблемнага пераказу, эўрыстычны метад,

даследчы метад

 

Формы: лекцыя, практычныя заняткі, КСРС, кансультацыі, індыві-дуальныя заняткі

1. Калёквіум

2. Пісьмовыя работы

3. Залік

4. Экзамен

5. Курсавая работа

6. Дыпломная работа

 

 

 

История зарубежной литературы 

(11 кредитов, 430 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является  компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: овладение студентами теоретическими и практическими знаниями по истории зарубежной литературы, осознание особенностей развития национальных литератур на разных исторических этапах, нашедших свое отражение в творчестве крупнейших мастеров слова; понимание закономерностей литературного процесса зарубежных стран как целостного явления; постижение связей между явлениями действительности и литературой.

Компетенции: Специалист должен: уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; . обладать качествами гражданственности; управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

формулировать образовательные и воспитательные цели.

Структура учебной дисциплины

11 кредитов. Всего 430 часов, из них 208 аудиторных: 138 лекционных, 70 часов практических занятий: итоговые формы контроля – 2 экзамена, 2 зачёта

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Содержание учебного материала учебной дисциплины «История зарубежной литературы» предусматривает изучение следующих разделов:

1) история античной литературы;

2) история зарубежной литературы средних веков и эпохи возрождения;

3) история зарубежной литературы XVII – XVIII веков;

4) история зарубежной литературы ХIХ века;

5) история зарубежной литературы ХХ века.

 

 

Методы: объясни-тельно-иллюстратив-ный; репродуктивный; метод проблемного изложения;  эвристи-ческий метод;  иссле-довательский метод

Формы: лекции, практические занятия, УСРС, консультации, индивид. занятия

1. Коллоквиумы

2. Письменные работы

3. Зачёты

4. Экзамены

 

 

История зарубежной литературы 

(13 кредитов, 482 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является  компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: овладение студентами теоретическими и практическими знаниями по истории зарубежной литературы, осознание особенностей развития национальных литератур на разных исторических этапах, нашедших свое отражение в творчестве крупнейших мастеров слова; понимание закономерностей литературного процесса зарубежных стран как целостного явления; постижение связей между явлениями действительности и литературой.

Компетенции: Специалист должен: уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; . обладать качествами гражданственности; управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

формулировать образовательные и воспитательные цели.

Структура учебной дисциплины

13 кредитов. Всего 482 часов, из них 216 аудиторных: 126 лекционных, 90 часов практических занятий: итоговые формы контроля – 3 экзамена, 2 зачёта

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Содержание учебного материала учебной дисциплины «История зарубежной литературы» предусматривает изучение следующих разделов:

1) история античной литературы;

2) история зарубежной литературы средних веков и эпохи возрождения;

3) история зарубежной литературы XVII – XVIII веков;

4) история зарубежной литературы ХIХ века;

5) история зарубежной литературы ХХ века.

 

 

Методы: объясни-тельно-иллюстратив-ный; репродуктивный; метод проблемного изложения;  эвристи-ческий метод;  иссле-довательский метод

Формы: лекции, практические занятия, УСРС, консультации, индивид. занятия

1. Коллоквиумы

2. Письменные работы

3. Зачёты

4. Экзамены

 

 

История зарубежной литературы 

 (4 кредита, 190 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО  в образовательной программе І ступени по специальности «Белорусский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: овладение студентами теоретическими и практическими знаниями по истории зарубежной литературы, осознание особенностей развития национальных литератур на разных исторических этапах, нашедших свое отражение в творчестве крупнейших мастеров слова; понимание закономерностей литературного процесса зарубежных стран как целостного явления; постижение связей между явлениями действительности и литературой.

Компетенции: Специалист должен: уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; . обладать качествами гражданственности; управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

формулировать образовательные и воспитательные цели.

Структура учебной дисциплины

4 кредита. Всего 190 часов, из них 80 аудиторных:  32 лекционных часа (4 часа КСРС), 44 часа практических занятий: итоговая форма контроля – экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Содержание учебного материала учебной дисциплины «История зарубежной литературы» предусматривает изучение следующих разделов:

1) история античной литературы;

2) история зарубежной литературы средних веков и эпохи возрождения;

3) история зарубежной литературы XVII – XVIII веков;

4) история зарубежной литературы ХIХ века;

5) история зарубежной литературы ХХ века.

 

 

Методы: объясни-тельно-иллюстратив-ный; репродуктивный; метод проблемного изложения;  эвристи-ческий метод;  иссле-довательский метод

Формы: лекции, практические занятия, УСРС, консультации, индивид. занятия

1. Коллоквиумы

2. Письменные работы

3. Зачёты

4. Экзамены

 

 

История русской литературы и литературной критики 

(24,5 кредитов, 914 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: познакомить студентов с историей русской литературы и литературной критики, начиная с истории древнерусской литературой и заканчивая современной русской литературой последних десятилетий. Раздел «История древнерусской литературы» призван познакомить студентов с наиболее значимыми памятниками древнерусской литературы, помочь в восприятии и понимании наиболее трудных эстетических явлений, постичь закономерности литературного процесса как целостного явления, проследить дальнейшее развитие найденных древнерусской культурой художественных и гуманистических ценностей.

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; управлять учебно-познавательной  деятельностью обучающихся; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; эффективно реализовывать воспитательную деятельность; организовывать и проводить воспитательные мероприятия; способствовать формированию ценностных ориентаций и эстетических идеалов; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов; развивать мыслительную деятельность читателя-школьника; развивать творческие способности и читательские умения обучаемых; эффективно реализовывать ценностно-ориентационную деятельность с воспитанниками и родителями; анализировать и оценивать педагогические явления и события прошлого в свете современного гуманитарного знания.

Структура учебной дисциплины

24,5 кредитов. Всего 914 часа, из них 430 аудиторных: 250 лекционных и 180 часов практических занятий. Итоговая форма контроля – 4 экзамена, 4 зачета

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

РАЗДЕЛ 1. История древнерусской литературы

РАЗДЕЛ 2. История русской литературы xviii века

РАЗДЕЛ 3. История русской литературы первой половины хiх века

РАЗДЕЛ 4. История русской литературы второй половины хiх века рубежа xix-ХХ веков.

РАЗДЕЛ 6.  История русской литературы хх века (1920-ые - середина 1950-х гг.)

РАЗДЕЛ 7. История русской литературы хх века  вторая половина 1950-х – середина 1980-х гг.)

РАЗДЕЛ 8. Русская литература конца хх века

РАЗДЕЛ 9. Современный литературный процесс

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий

 

1. Устный опрос;

2. написание промежуточных тестов,

3. коллоквиумы; тесты; контрольные работы, проводимые с целью углубленного повторения

4, экзамен, зачёт

 

 

 

 

  

История русского литературного языка 

( 7 кредитов, 284 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является  основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: сформировать представление о литературном языке как результате тщательного отбора речевых средств из разных источников, приведении этих средств к определённой норме, упорядочивающей литературный язык в стройную стилистическую систему; показать возможность появления новых тенденций в развитии системы русского литературного языка; познакомить студентов с древнейшими особенностями русской фонетики и грамматики, но и в том. чтобы сформировать особый диахронический взгляд на современный русский язык как результат закономерных исторических изменений.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

7 кредитов. Всего 284 часов, из них 106 аудиторных: 54 \4 УСРС лекционных, 46\2 (УСРС) часов практических занятий: итоговая форма контроля – 2 экзамена

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Часть І. Предмет и задачи исторической грамматики русского языка. 2. Праславянское языковое наследие в фонетической системе древнерусского языка. 3. Состояние фонетической системы древнерусского языка к началу письменной эпохи (X - XI вв.). 4. Фонетические процессы письменной эпохи. 5. Части речи в историческом развитии. Особенности исходной морфологической системы древнерусского языка. Основные итоги развития морфологической системы русского языка. 6. Синтаксис. Общая характеристика синтаксического строя древнерусского языка.

Часть ІІ. Понятие литературного языка и его признаки. Периодизация русского литературного языка. Язык великорусской народности. Начальный этап формирования национального языка. Петровская эпоха в развитии литературного языка. Ломоносовский период в развитии литературного языка. Литературный язык последней трети 18 века. Язык начала 19 века. Пушкинский период развития литературного языка.  Язык  2-й половины  19 века и начала ХХ века.  Язык советской эпохи. Язык постсоветской эпохи.  Система стилей современного литературного языка.

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

 

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4.письменная работа

5. экзамен

 

 

 

 

 

 

Когнетивная лингвистика 

(0 кредита, 34 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: формирование представления о когнитивной лингвистике как о перспективном современном направлении в языкознании.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

0 кредита. Всего 34 часа, из них 20 аудиторных: 14 лекционных, 6 часов практических занятий: итоговая форма контроля –  аттестация

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Тема 1.Когнитивная лингвистика как направление научной мысли

Тема 2. Механизмы когнитивной деятельности. Язык и картина мира

Тема 3. Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики

Тема 4. Методы и приемы исследования концептов

Тема 5. Концептосфера русской культуры. 

Тема 6. Теория концептуальной метафоры

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

 

 

 

 

 

 

  

Коммуникативная лингвистика и текстология 

(7,5 кредитов, 272 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: программа данной дисциплины предусматривает ознакомление студентов с теорией коммуникативной лингвистики, основными понятиями которой являются такие, как коммуникативный процесс, речевой акт, речевая деятельность, виды речевого общения и др. Определенное внимание уделяется также проблемам эффективности речевого общения и требованиям, предъявляемым к преподавателю филологических дисциплин как языковой личности.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

7,5 кредитов. Всего 272 часа, из них 180 аудиторных: 60 лекционных и 58 часов практических занятий. Итоговая форма контроля – зачет

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Программа данной дисциплины предусматривает ознакомление студентов с теорией коммуникативной лингвистики, основными понятиями которой являются такие, как коммуникативный процесс, речевой акт, речевая деятельность, виды речевого общения и др. Определенное внимание уделяется также проблемам эффективности речевого общения и требованиям, предъявляемым к преподавателю филологических дисциплин как языковой личности.

В разделах по текстологии предусматривается ознакомление с понятиями текста, дискурса, базовых текстовых признаков, цельности, связности, иерархической организации и имплицированности (свернутости) содержания и т.п. Рассматриваются вопросы классификации и моделирования текстов с точки зрения коммуникативных особенностей, смыслового членения, принадлежности к типовым схемам смыслового развертывания и др.

 

 

 

Методы: описательный, таксономический

Формы: проведение лекционных и практических занятий      

 

 

1. Устный опрос;

2. проверка выполненных практических заданий;

3. написание промежуточных тестов,

4. контрольные работы

 

 

 

 

 

 

Культура речи 

(2 кредита, 58 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература», «История, общественные дисциплины», «Начальное образование», «Дошкольное образование»

Цель, компетенции

Цель: повышение уровня практического владения специалистами  филологического профиля современным русским литературным языком в разных сферах и формах его функционирования.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стандартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

2 кредита. Всего  58 часов, из них 34 аудиторных: 20 лекционных, 14 часов практических занятий: итоговая форма контроля – зачёт

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

1.Языковая ситуация в мире и РБ  и прогноз на ближайшее будущее.

2. Определение понятия культура речи.

3.Классификация речей.

4.Устная и письменная формы существования речи.

5. Правильность речи, чистота речи, точность речи, богатство речи, выразительность речи.

6. Особенности публичной речи. Речь учителя.

7. Этика речевого общения.

.

 

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5. зачет

 

 

 

 

 

 

Культура речи 

(2 кредита, 58 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «История, общественные дисциплины» ( Дистанционное обучение)

Цель, компетенции

Цель: повышение уровня практического владения специалистами  нефилологического профиля современным русским литературным языком в разных сферах и формах его функционирования.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

 

Структура учебной дисциплины

2 кредита. Всего 58 часов, из них 8 аудиторных: 4 лекционных, 4 (межсессионный период) итоговая форма контроля – зачёт

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

1.Языковая ситуация в мире и РБ  и прогноз на ближайшее будущее.

2. Определение понятия культура речи.

3.Классификация речей.

4.Устная и письменная формы существования речи.

5. Правильность речи, чистота речи, точность речи, богатство речи, выразительность речи.

6. Особенности публичной речи. Речь учителя.

7. Этика речевого общения

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных занятий

зачёт

 

 

 

Лингвосемиотика 

(0 кредитов , 34 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе  І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: приобретение студентами теоретических системных знаний  в области  лингвосемиотики.

Дать студентам научные знания обо всех уровнях лингвистической системы.

Координировать современные научные взгляды по вопросам лингвосемиотики, связанным   с трактовкой языковых явлений в лингвистической традиции и в учебных изданиях для высшей и средней школы, что обусловлено  профессиональной направленностью курса.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

 

Структура учебной дисциплины

 0 Кредитов. Всего 34 часов, из них 20 аудиторных: 20 лекционных. Форма контроля-текущая аттестация.

Содержание (краткое описание) дисциплины

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

 

1.Основные разделы семиотики: семантика, синтактика, прагматика. Предмет семиотики. 2. Основные понятия и категории семиотики. Понятие знака и знаковой системы. Символ и знак. Типы знаковых систем: естественные, образные, языковые, системы записи, кодовые системы. 3. Лингвистическая семиотика. Понятие языкового знака. Ф. де Соссюр о природе языкового знака. тличительные особенности знаков естественных языков по сравнению со знаками прочих систем. Функции языка. 4. Проблема значения языкового знака. Семантика. Аспекты описания лексического значения слова. Семантическая структура слова. Сема. Семема. Метод семантических полей. 5. Лексикология. Свойства слова. Семасиология, понятие значения. Принципы номинации. Парадигматика и синтагматика языка. 6. Семиотика языка и психолингвистика. Основные точки зрения на соотношение языка и мышления. 7. Семиотика и прагматика. Структура и классификация актов речи и интерпретация высказывания. Формы речевого общения

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования.

Формы: Материал излагается в форме лекций

Форма контроля –текущая аттестация

 

 

Альтернативные коммуникации 

( 1,5 кредитов, 62 час) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе  І ступени по специальности «Логопедия»

Цель, компетенции

Цель: формирование у студентов системы знаний в области альтернативных коммуникаций.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным  стандартом Республики Беларусь».

 

Структура учебной дисциплины

1,5 кредитов. Всего 62 час, из них 34 аудиторных: 18 лекционных, 12 часов практических занятий,4 часа лабораторных. Итоговая форма контроля – зачёт

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

 1.Общие вопросы курса «Основы семиотики»

2. Семиотико-психологические проблемы

3. Введение в предметную область «Дополнительная и альтернативная коммуникация».

4. Диагностика коммуникативного поведения лиц с особенностями психофизического развития

5. Средства дополнительной и альтернативной коммуникации.

6. Средства дополнительной и альтернативной коммуникации.

7. Планирование работы по обучению дополнительной и альтернативной коммуникации на диагностической основе

 8. Альтернативная система обучения коммуникации «PECS»

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования.

Формы: проведение лекционных, практических и лабораторных занятий.

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5.Зачёт

 

  

Методика преподавания русской литературы 

(5 кредитов, 190 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе I ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)», «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: формирование у студентов филолого-педагогической компетентности, подготовка к будущей профессиональной деятельности в сфере преподавания русской литературы в современных социокультурных

условиях.

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; управлять учебно-познавательной  деятельностью обучающихся; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; эффективно реализовывать воспитательную деятельность; организовывать и проводить воспитательные мероприятия; способствовать формированию ценностных ориентаций и эстетических идеалов; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов; развивать мыслительную деятельность читателя-школьника; развивать творческие способности и читательские умения обучаемых; эффективно реализовывать ценностно-ориентационную деятельность с воспитанниками и родителями; анализировать и оценивать педагогические явления и события прошлого в свете современного гуманитарного знания.

Структура учебной дисциплины

5 кредитов. Всего 190 часов, из них 86 аудиторных: 48 часов лекций и 38 часов практических занятий; итоговая форма контроля – экзамен

Содержание дисциплины

1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина. 2. Литературное развитие читателя-школьника. 3. Содержание и этапы литературного образования

в современной школе. 4. Методы преподавания литературы в школе. 5.  Основные этапы изучения литературного произведения в школе. 6. Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой специфике. 7. Вопросы истории литературы в школьном изучении. 8. Теория литературы в школьном изучении. 9. Формирование читательских умений на уроке литературы. 10. Развитие речи учащихся в системе литературного образования. 11. Литературное творчество школьников. 12. Организация учебно воспитательного процесса. Современный урок литературы. 13. Факультативные занятия по литературе. 14. Внеклассная и внешкольная работа.

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Методы: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический

Формы: лекция, практические занятия

1. Контрольная работа.

2. Тестирование.

3. Конспект урока.

4. Конспект внеклассного мероприятия.

5. Проект.

6. Реферат.

7. Индивидуальное сообщение.

8. Конспект предложенных источников.

9. Устный ответ.

 

 

Устное народное творчество 

(3 кредита, 104 часа)

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе I ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: познакомить студентов с основными закономерностями развития искусства слова на  разных этапах развития общества

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;  владеть системным и сравнительным анализом; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов.

Структура учебной дисциплины

3 кредита. Всего 104 часа, из них 34 аудиторных: 24 часа лекций и 10 часов практических занятий; итоговая форма контроля – экзамен

Содержание дисциплины

1.Фольклор и фольклористика.

2.Жанровая структура русского фольклора.

3.Раннетрадиционный фольклор.

4.Малые жанры фольклора.

5.Календарно-обрядовый фольклор.

6.Семейный обрядовый фольклор.

7.Эпический прозаический необрядовый фольклор.

8.Сказка как жанр эпического прозаического необрядового фольклора.

9.Эпический стихотворный необрядовый фольклор.

10.Былина как жанр эпического стихотворного необрядового фольклора.

11.Лирические песни.

12.Народное драматическое искусство.

13.Позднетрадиционный фольклор.

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Методы: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический

Формы: лекция, практические занятия

1. Контрольная работа.

2. Тестирование.

3. Проект.

4. Реферат.

5. Индивидуальное сообщение. 

Методыка выкладання беларускай мовы 

(5 крэдытаў, 184 гадзін) 

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: паглыбіць і сістэматызаваць веды студэнтаў па методыцы выкладання беларускай мовы; развіць і ўдасканаліць лагічнае мысленне студэнта;  выпрацаваць уменні і навыкі практычнай рэалізацыі атрыманых ведаў у будучай прафесійнай дзейнасці; садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных спецыялістаў, здольных паспяхова вырашаць праблемы функцыянавання беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму; выхаваць пачуццё нацыянальнай самасвядомасці.

Кампетэнцыі : спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

5 крэдытаў. Усяго 184 гадзіны, з іх 82 аўдыторных: 36 лекцыйных, 46 практычных: выніковая форма кантролю – экзамен, залік

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны ўключае вывучэнне наступных раздзелаў: Методыка беларускай мовы як навука. Беларуская мова як вучэбны прадмет ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Сродкі навучання беларускай мове. Прынцыпы навучання беларускай мове як аснова адукацыйнай тэхналогіі. Метады і прыёмы навучання беларускай мове. Сучасны ўрок беларускай мовы: тыпы і структура. Кантрольна –ацэначная дзейнасць настаўніка на ўроках  беларускай мовы. Методыка вывучэння фанетыкі. Методыка вывучэння лексікі і фразеалогіі.  Методыка вывучэння марфемнай будовы слова, словаўтварэння. Методыка вывучэння марфалогіі. Методыка вывучэння сінтаксісу. Методыка навучання арфаграфіі. Методыка навучання пунктуацыі.  Методыка развіцця маўлення вучняў. Метадычная праца настаўнікаў роднай мовы.

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1. вуснае апытванне,

2. праверка выкананых практычных заданняў,

3. напісанне тэстаў,

4. кантрольныя работы, калоквіумы.

5. экзамен, залік.

 

 

Методыка выкладання беларускай літаратуры 

(4,5 крэдытаў,  190 гадзін) 

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: засваенне студэнтамі-філологамі тэарэтычных асноў выкладання нацыянальнай літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь, фарміраванне ў іх сістэмы ведаў, уменняў і навыкаў, неябходных для  вядзення актыўнай, самастойнай практычнай дзейнасціпа абранай спецыяльнасці, для ўсвядомленага выбару эфектыўных метадаў, прыёмаў і форм выкладання слоўнага мастацтва, пошуку новых тэхналогій, ажыццяўлення актуалій, звязаных з арганізацыяй урока, аналізам мастацкіх твораў, розных жанраў, этапамі вывучэння літаратурнага твора, выпрацоўка ў будучых спецыялістаў неабходных практычных навыкаў выкладання беларуская літаратуры.

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

4,5 крэдытаў. Усяго 190 гадзіны, з іх 96 аўдыторных: 48 лекцыйных, 48 практычных: выніковая форма кантролю – экзамен, залік

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

1. Методыка беларускай літаратуры як навука.

2. Беларуская літаратура як вучэбны прадмет.

3. Асноўныя этапы станаўлення і развіцця методыкі выкладання беларускай літаратуры.

4. Змест і этапы літаратурнай адукацыі ў сучасных установах агульнай сярэдняй адукацыі.

5. Прынцыпы, метады. І прыёмы выкладання літаратуры.

6. Літаратурнае развіццё школьніка як чытача. Настаўнік беларускай літаратуры.

7. Урок літаратуры ў сучасных установах агульнай сярэдняй адукацыі.

8. Этапы вывучэння мастацкага твора ў школе.

9. Вывучэнне літаратурных твораў з улікам іх родавай спецыфікі.

10. Вывучэнне аглядавых і манаграфічных тэм у курсе літаратуры.

11. Тэорыя літаратуры ў школьным вывучэнні.

12. Развіццё вуснаг і пісьмовага маўлення на ўроках літаратуры.

13. Унутрыпрадметныя і міжпрадметныя сувязі пры вывучэнні літаратуры.

14. Нагляднасць і тэхнічныя сродкі навучання на ўроках літаратуры.

16. Факультатыўныя заняткі. 17. Пазакласная праца па літаратаруры.

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: практычныя заняткі.

1. Вуснае апытванне.

2. Практычныя заданні.

3. Тэст.

4. Кантрольныя работы. 5. Калоквіум.

6. Канспекты ўрокаў.

7. Канспекты пазакласных мерапрыемств.

 

 

 

 

 

 

 Методика преподавания русской литературы

(5 кредитов, 190 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе I ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)», «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: формирование у студентов филолого-педагогической компетентности, подготовка к будущей профессиональной деятельности в сфере преподавания русской литературы в современных социокультурных

условиях.

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; управлять учебно-познавательной  деятельностью обучающихся; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; эффективно реализовывать воспитательную деятельность; организовывать и проводить воспитательные мероприятия; способствовать формированию ценностных ориентаций и эстетических идеалов; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов; развивать мыслительную деятельность читателя-школьника; развивать творческие способности и читательские умения обучаемых; эффективно реализовывать ценностно-ориентационную деятельность с воспитанниками и родителями; анализировать и оценивать педагогические явления и события прошлого в свете современного гуманитарного знания.

Структура учебной дисциплины

5 кредитов. Всего 190 часов, из них 86 аудиторных: 48 часов лекций и 38 часов практических занятий; итоговая форма контроля – экзамен

Содержание дисциплины

1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина. 2. Литературное развитие читателя-школьника. 3. Содержание и этапы литературного образования

в современной школе. 4. Методы преподавания литературы в школе. 5.  Основные этапы изучения литературного произведения в школе. 6. Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой специфике. 7. Вопросы истории литературы в школьном изучении. 8. Теория литературы в школьном изучении. 9. Формирование читательских умений на уроке литературы. 10. Развитие речи учащихся в системе литературного образования. 11. Литературное творчество школьников. 12. Организация учебно воспитательного процесса. Современный урок литературы. 13. Факультативные занятия по литературе. 14. Внеклассная и внешкольная работа.

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Методы: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический

Формы: лекция, практические занятия

1. Контрольная работа.

2. Тестирование.

3. Конспект урока.

4. Конспект внеклассного мероприятия.

5. Проект.

6. Реферат.

7. Индивидуальное сообщение.

8. Конспект предложенных источников.

9. Устный ответ.

 

 

 

 

 

 

Методика преподавания русского языка

(4,5 кредитов, 198 часа) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)», «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: подготовка учителей русского языка, способных плодотворно работать в современной школе Республики Беларусь.

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; управлять учебно-познавательной  деятельностью обучающихся; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; эффективно реализовывать воспитательную деятельность; организовывать и проводить воспитательные мероприятия; способствовать формированию ценностных ориентаций и эстетических идеалов; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов; развивать мыслительную деятельность читателя-школьника; развивать творческие способности и читательские умения обучаемых; эффективно реализовывать ценностно-ориентационную деятельность с воспитанниками и родителями; анализировать и оценивать педагогические явления и события прошлого в свете современного гуманитарного знания.

Структура учебной дисциплины

4,5 кредитов. Всего 198 часа, из них 86 аудиторных: 48 лекционных и 38 часов практических занятий. Итоговая форма контроля –  экзамен,  зачет

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Раздел 1. Научные основы методики преподавания русского языка в школах Республики Беларусь

Раздел 2. Общие вопросы методики преподавания русского языка в учреждениях образования Республики Беларусь

Раздел 3. Формирование речевой деятельности учащихся

Раздел 4. Методика изучения разделов курса русского языка

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий

 

1. Устный опрос;

2. написание промежуточных тестов,

3. коллоквиумы; тесты; контрольные работы, проводимые с целью углубленного повторения всех уровней методики

4, экзамен, зачёт

 

 

 

 

 

Метадалогія лінгвістычных даследаванняў

(4,5 крэдыты, 162 гадзін)

Место в образовательном процессе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) либо ў адукацыйнай праграме ІІ ступені па спецыяльнасці “Мовазнаўства” 

 

Цель, компетенции

Мэта: пазнаёміць магістрантаў са структурай і метадамі лінгвістычных даследаванняў, сістэматызаваць набытыя веды па іншых лінгвістычных дысцыплінах, удасканаліць навыкі крытычнага аналізу найбольш складаных моўных з’яў і фактаў, сфарміраваць навыкі выбару аптымальных метадаў даследавання для дасягнення станоўчых навуковых вынікаў, а таксама аказаць дапамогу магістрантам пры напісанні ўласных магістарскіх дысертацый.

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

 

Структура учебной дисциплины (модуля)

4,5 крэдыты. Усяго 162 гадзін, з іх 42 аўдыторныя: 28 гадзін лекцый, 14 гадзін практычныя; 120 гадзін самастойнай работы; выніковая форма кантролю – экзамен  

 

Содержание (краткое описание) дисциплины (модуля)

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

1.Уводзіны

2.Метадалогія ў мовазнаўстве

3. Метады даследавання мовы

 

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1.Вуснае апытванне.

2. Праверка выкананых практычных заданняў.

3. Выкананне тэстаў.

4.Кантрольныя работы.

5. рэферат

 

 

 

 

 

 

 

 

Нацыянальны вобраз свету ў літаратурнай традыцыі Беларусі

 ( крэдыты, 68 гадзін)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца кампанентам УВА ў адукацыйнай праграме ІІ ступені па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: пазнаёміць магістрантаў з паняццем нацыянальны вобраз свету як мастацкай сістэмы “прастора – час – чалавек”, выяўляючай у розных гісторыка-культуралагічных умовах самабытнасць беларускай мастацкай свядомасці.

Кампетэнцыі: ведаць: асноўныя этапы творчай дзейнасці лепшых пісьменнікаў сучаснасці ў сувязі з агульным ідэйна-эстэтычным развіццём нацыянальнай літаратуры;  асноўныя ідэйна-мастацкія кірункі і плыні; персаналіі беларускіх пісьменнікаў, чые творы значна ўзбагацілі нацыянальную літаратуру і сталі здабыткам духоўнага жыцця народа; умець:  разбірацца ў асаблівасцях твора, у характэрных рысах мастацкай індывідуальнасці пісьменніка; устанаўліваць ідэйна-эстэтычныя сувязі твора з папярэднім часам;  вызначаць нацыянальныя архетыпы, сэнсаўтваральныя паняцці і эстэтычныя дамінанты ў тэксце;  вылучаць як прыярытэтныя агульначалавечыя духоўныя і маральныя каштоўнасці.

Структура вучэбнай дысцыпліны

2 крэдыты. Усяго 68 гадзін, з іх 8 аўдыторных: 6 лекцыйных , 2 гадзіны практычных заняткаў, 60 самастойнай працы: прадугледжаны ў якасці формы кантролю залік

Змест (кароткае апісанне) дысцыпліны

 

Метады і формы арганізацыі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны:

Тэма 1. Паняцце “нацыянальны вобраз свету”: тэорыя і практыка ўжывання.

Тэма 2. Нацыянальны вобраз свету ў шматмоўнай літаратуры Беларусі ХІХ ст.

Тэма 3. Нацыянальны вобраз свету ў беларускай літаратуры ХХ ст.

Тэма 4. Нацыянальны вобраз свету ў сучаснай беларускай літаратуры.

 

 

Метады: тлумачаль-на-ілюстратыўны, рэпрадуктыўны, метад праблемнага пераказу, эўрыстычны метад,

даследчы метад

Формы: лекцыя, практычныя заняткі, КСРС, кансультацыі,

1. Пісьмовыя работы

2. Экзамен

 

 

 

 

 

 

Общее языкознание

(4 кредита, 156 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: выработать общелингвистическую перспективу, умение разбираться в новых направлениях и течениях науки о языке, в современных методах исследования языка.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

4 кредита. Всего 156 часов, из них 60 аудиторных: 30 лекционных и 26/4 часов практических занятий. Итоговая форма контроля – экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Содержание учебной дисциплины включает углубленное изучение основных лингвистических направлений и школ. Структура дисциплины состоит из трех основных разделов: истории лингвистических учений, общей теории языка и методов изучения языка. 

Методы: описательный, сопоставительный, сравнительно-исторический, трансформационный

   Формы: проведение лекционных и практических занятий      

 

 

1. Устный опрос;

2. проверка выполненных практических заданий;

3. написание промежуточных тестов,

4. коллоквиумы; тесты; контрольные работы

 

 

 

 

 

 

Основы межкультурных коммуникаций

 (1,5 кредита, 52 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе  І ступени по специальности «Белорусский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: формирование у студентов системы знаний в области межкультурной коммуникации.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

 

Структура учебной дисциплины

1,5 кредита. Всего 52 часа, из них 30 аудиторных: 18\2 лекционных (УСРС), 10 часов практических занятий: итоговая форма контроля –зачёт

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

1. Основы теории коммуникации. Межкультурное общение в современном мире

2. Культурные концепты, символы, метафоры и их национальная специфика

3. Культурные сценарии, стереотипы и устойчивые формулы в коммуникации

4. Вербальные и невербальные процессы в межкультурной коммуникации

5. Проблема интеркультурной адаптации

 

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

 

 

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5. зачет

 

 

Основы межкультурных коммуникаций 

(0 кредитов, 34 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе  І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: формирование у студентов системы знаний в области межкультурной коммуникации.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

 

Структура учебной дисциплины

0 кредита. Всего 34 часа, из них 30 аудиторных: 10 лекционных, 10 часов практических занятий: итоговая форма контроля – аттестация

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

1. Основы теории коммуникации. Межкультурное общение в современном мире

2. Культурные концепты, символы, метафоры и их национальная специфика

3. Культурные сценарии, стереотипы и устойчивые формулы в коммуникации

4. Вербальные и невербальные процессы в межкультурной коммуникации

5. Проблема интеркультурной адаптации

 

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

 

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

 

 

 

 

 

 

Основы прикладной лингвистики

(4 кредита, 142 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе ІІ ступени по специальности «Языкознание»

Цель, компетенции

Цель: ознакомить магистрантов с основными направлениями прикладной лингвистики и основами лингвистического моделирования научного знания.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

4 кредита. Всего 142 часа, из них 50 аудиторных: 26 лекционных, 24 часов практических занятий: итоговая форма контроля – экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Введение в прикладную лингвистику

Введение в электронную лексикографию

Основы общего и прикладного терминоведения

Корпусная лингвистика

Компьютерная семантика

Электронный перевод

Методы обработки статистических данных лингвистических исследований

Введение в лингвистическую экспертизу

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

Введение в прикладную лингвистику

Введение в электронную лексикографию

Основы общего и прикладного терминоведения

Корпусная лингвистика

Компьютерная семантика

Электронный перевод

Методы обработки статистических данных лингвистических исследований

Введение в лингвистическую экспертизу 

 

 

 

 

 

 

Практический курс русского языка

 (4 кредита, 160 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: практически повторить материал по всему курсу «Русский язык», углубив знания, умения и навыки по всем его разделам с помощью соответствующих языковых разборов.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

4 кредита. Всего 160 часа, из них 64 аудиторных (64 часа практических занятий). Итоговая форма контроля – экзамен, зачет

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Программа содержит шесть разделов:

 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ СЛОВА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ

 

РАЗДЕЛ IV. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. ПУНКТУАЦИЯ

 

РАЗДЕЛ V. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ

 

РАЗДЕЛ VI. СТИЛИСТИКА ТЕКСТА. КУЛЬТУРА РЕЧИ

 

РАЗДЕЛ I. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ

 

РАЗДЕЛ II. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

 

Методы: описательный, таксономический, элементы количественного подсчета

 Формы: проведение практических занятий      

 

 

1. Устный опрос;

2. проверка выполненных практических заданий;

3. написание промежуточных тестов,

4. коллоквиумы; тесты; контрольные работы, проводимые с целью углубленного повторения всех уровней языка

 

 

 

 

 

 

Риторика и теория речевой деятельности

(6 кредитов, 222 часа) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является вариативной (компонент УВО) в образовательной программе I ступени по специальности «Русский язык и литература» 

 

Цель, компетенции

Цель: овладение умением построения текста в соответствии с ситуацией, условиями речевой коммуникации и овладение коммуникативными стратегиями и тактиками как целенаправленной деятельностью носителей языка, а также повышение уровня практического владения студентами филологического профиля современным русским литературным языком в разных сферах и формах его функционирования; формирование у студентов целостного представления о природе речевой деятельности на основе изучения механизмов порождения и восприятия речи, рассмотрение работы этих механизмов в обществе, а также в ситуации естественного и искусственного билингвизма.

Компетенции: Специалист должен: уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; обладать качествами гражданственности; управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

формулировать образовательные и воспитательные цели.

 

Структура учебной дисциплины (модуля)

6 кредитов. Всего 222 часа, из которых 90 часов аудиторные: 46 часов лекции, 44 часа практические; итоговая форма контроля – зачёт, экзамен

 

Содержание (краткое описание) дисциплины (модуля)

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

1. Риторика

2. Теория и практика речевой деятельности

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульное обучение; проектные технологии; коммуникативные технологии, рейтинговые, кредитно-модульные системы учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-методические  комплексы.

Формы: лекции, практические занятия, семинарские занятия

1. Устный опрос.

2. Проверка выполненных упражнений.

3. Выполнение тестов.

4. Контрольные работы.

5. зачёт, экзамен

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская литература в аспекте русско-белорусских взаимодействий 

(6,5 кредита, 280 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: заключается в том, чтобы дать исчерпывающее изложение истории развития взаимных влияний русской и белорусской литератур, выделить их основные особенности, выявить основные закономерности данного процесса, определить объем знаний, необходимых для основательной подготовки учителей-словесников.

Компетенции: Специалист должен: уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; . обладать качествами гражданственности; управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

формулировать образовательные и воспитательные цели.

Структура учебной дисциплины

6,5 кредита. Всего 280 часов, из них 140 аудиторных: 70 лекционных, 70 часов практических занятий: итоговая форма контроля – зачёт, экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Содержание учебного материала учебной дисциплины:

Раздел 1. Русско-белорусские литературные взаимосвязи начала ХХ века (1900 – 1920 гг.)

Раздел 2. Русско-белорусские литературные взаимосвязи 1920 – 1950-х гг.

Раздел 3. Русско-белорусские литературные взаимосвязи конца ХХ века (1960 – 2015 гг.)

 

Методы: объясни-тельно-иллюстратив-ный; репродуктивный; метод проблемного изложения;  эвристи-ческий метод;  иссле-довательский метод

Формы: лекции, практические занятия,  консультации, индивид. занятия

1. Коллоквиумы

2. Письменные работы

3. Контрольная работа, коллоквиум

3. Экзамен, зачёт

 

  

Русский язык 

(17 кредитов, 654 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является  основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Начальное образование»

Цель, компетенции

Цель: усвоение знаний о структуре и свойствах русской языковой системы,  закономерностях ее функционирования в речи, а также подготовка к преподаванию русского языка как учебного предмета в начальной школе.

Компетенции:: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;  владеть системным и сравнительным анализом; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов.

Структура учебной дисциплины

17 кредитов. Всего 654 часа, из них 300 аудиторных: 110 лекционных, 190 часов практических занятий: итоговая форма контроля – 4 экзамена, 2 зачёта

Содержание (краткое описание) дисциплины

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Содержание дисциплины предусматривает изучение следующих разделов: лексикология, фразеология, лексикография, фонетика, орфоэпия, орфография, графика, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика.

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульное обучение; проектные технологии; коммуникативные технологии, рейтинговые, кредитно-модульные системы учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-методические  комплексы.

Формы: лекции, практические занятия, семинарские занятия

1. Устный опрос.

2. Проверка выполненных упражнений.

3. Выполнение тестов.

4. Контрольные работы.

5. Диктант.

 

 

 

 

Русский язык 

(11 кредитов, 396 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является  основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Дошкольное образование»

Цель, компетенции

Цель: усвоение знаний о структуре и свойствах русской языковой системы,  закономерностях ее функционирования в речи, а также подготовка к преподаванию русского языка как учебного предмета в начальной школе.

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;  владеть системным и сравнительным анализом; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов.

Структура учебной дисциплины

11 кредита. Всего 396 часа, из них 180 аудиторных: 100 лекционных, 80 часов практических занятий. Итоговая форма контроля – 2 экзамена, 2 зачёта

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Содержание дисциплины предусматривает изучение следующих разделов: лексикология, фразеология, лексикография, фонетика, орфоэпия, орфография, графика, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика.

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульное обучение; проектные технологии; коммуникативные технологии, рейтинговые, кредитно-модульные системы учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-методические  комплексы.

Формы: лекции, практические занятия, семинарские занятия

1. Устный опрос.

  2. Проверка выполненных упражнений.

  3. Выполнение тестов.

4. Контрольные работы.

5. Диктант.

 

 

  

Русский язык и культура речи 

(3 кредита, 110 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности « Иностранный языки (английский, немецкий)»,

«Иностранный языки (немецкий, английский)»

Цель, компетенции

Цель: формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции студента, повышение общей культуры русской речи.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

3 кредита. Всего 110 часов, из них 72 аудиторных: 20 лекционных, 52 часов практических занятий: итоговая форма контроля – зачёт

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

1. Культура речи как научная дисциплина.

2. Язык и речь. Понятие литературного языка.

3. Система функциональных стилей современного русского литературного языка

4. Деловая коммуникация и её разновидности.

5 .Нормы литературного языка и речевые ошибки. Правильность речи.

6. Понятие чистоты речи.

7. Основы техники речи

8. Этический компонент культуры речи. Русский речевой этикет.

9. Средства невербальной коммуникации.

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5. зачет

 

 

Русский язык как иностранный

 (21 кредит, 840 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе  І ступени по специальностям «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)», «История и обществоведческие дисциплины», «Иностранные языки (английский язык, немецкий язык)»

Цель, компетенции

Цель: формирование у студентов необходимых языковых и речевых умений в чтении, аудировании, говорении и письме.

Компетенции: в результате изучения дисциплины студент должен освоить и развить коммуникативную, речевую и языковую компетенции, необходимые для достижения уровня коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности

Структура учебной дисциплины

21 кредит. Всего 840 часов, из них 580 аудиторных: 580 часов практических занятий: итоговая форма контроля – 2 зачета, 2 экзамена

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

1) Коммуникативная и речевая компетенции:

1.Коммуникативные ситуации и сферы общения: социально-бытовая, социально-культурная, официально-деловая.

2. Темы общения: биография, семья, учеба и работа; иностранные языки в современном мире; система образования; рабочий день и свободное время; страна, город, люди; образ жизни человека, народа, общества; здоровье и система здравоохранения; времена года, климат; человек и общество; человек и политика; человек и наука; человек и искусство; человек и природа; человек и космос.

3. Аудирование: монологическая и диалогическая речь.

4. Чтение: текст-сообщение с авторской оценкой, текст-повествование, текст-описание, текст смешанного характера, художественный текст.

5. Письменная речь: тексты информативного и повествовательно-описательного характера с элементами рассуждения.

2) Языковая компетенция: Фонетика. Орфоэпия. Ритмика. Интонация. Словообразование. Морфология. Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного предложения. Чужая речь. Стилистика. Функциональная стилистика.

Методы: Грамматико-переводной метод обучения. Сознательно-сопоставительный метод обучения. Аудиолингвальный метод обучения. Аудиовизуальный метод обучения. Сознательно-практический метод обучения. Коммуникативный метод обучения.

Формы: практические занятия

1. Устный опрос

2. Проверка выполненных практических заданий

3. Написание тестов

4. Контрольные работы

  

 

Русский язык как иностранный 

(21 кредит, 840 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе  І ступени по специальностям: Математика и информатика; Физика и информатика; Компьютерная физика. Компьбтерное моделирование физических роцессов; Прикладная математика (науч. пед деятельность). Мат. физика; Профисиональное (строительство); Профисиональное (агроинженерия);  Биология (научно-педагогическая деятельность); Биология и химия; Социальная работа (социально-педагогическая деятельность), Обслуживающий труд и ИЗО, Технический труд и предпринимательство; Физическая культура. Спец. подготовка; Физическая культура. Физ.-оздор. и турист.-реакр. деятельность; Физическая культура. Тренерская работа по виду спорта.

Цель, компетенции

Цель: формирование у студентов необходимых языковых и речевых умений в чтении, аудировании, говорении и письме.

Компетенции: в результате изучения дисциплины студент должен освоить и развить коммуникативную, речевую и языковую компетенции, необходимые для достижения уровня коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности

Структура учебной дисциплины

21 кредит. Всего 840 часов, из них 580 аудиторных: 580 часов практических занятий: итоговая форма контроля – 3 зачета, 1 экзамена

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

1) Коммуникативная и речевая компетенции:

1.Коммуникативные ситуации и сферы общения: социально-бытовая, социально-культурная, официально-деловая. 2. Темы общения: биография, семья, учеба и работа; иностранные языки в современном мире; система образования; рабочий день и свободное время; страна, город, люди; образ жизни человека, народа, общества; здоровье и система здравоохранения; времена года, климат; человек и общество; человек и политика; человек и наука; человек и искусство; человек и природа; человек и космос. 3. Аудирование: монологическая и диалогическая речь. 4. Чтение: текст-сообщение с авторской оценкой, текст-повествование, текст-описание, текст смешанного характера, художественный текст. 5. Письменная речь: тексты информативного и повествовательно-описательного характера с элементами рассуждения.

2) Языковая компетенция: Фонетика. Орфоэпия. Ритмика. Интонация. Словообразование. Морфология. Синтаксис простого предложения. Синтаксис сложного предложения. Чужая речь. Стилистика. Функциональная стилистика.

Методы: Грамматико-переводной метод обучения. Сознательно-сопоставительный метод обучения. Аудиолингвальный метод обучения. Аудиовизуальный метод обучения. Сознательно-практический метод обучения. Коммуникативный метод обучения.

Формы: практические занятия

1. Устный опрос

2. Проверка выполненных практических заданий

3. Написание тестов

4. Контрольные работы

 

 

 

Сучасная беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай мастацкай традыцыі

 (4,5 крэдыты, 198 гадзін)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца кампанентам УВА ў адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: пазнаёміць студэнтаў з асаблівасцямі развіцця сучаснай беларускай літаратуры; даць уяўленне пра агульныя напрамкі яе развіцця, змену мастацка-светапоглядных сістэм, эвалюцыю метадаў, стыляў, жанравых формаў; прааналізаваць жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў, змест іх твораў, месца і ролю ў літаратурным працэсе.

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

4,5 крэдыты. Усяго 198 гадзін, з іх 72 аўдыторныя: 36 лекцыйных / 4 (КСРС), 32 гадзіны практычных заняткаў: прадугледжаны ў якасці формаў кантролю – залік і экзамен

Змест (кароткае апісанне) дысцыпліны

 

Метады і формы арганізацыі адукацыйнага працэсу

 

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны прадугледжвае вывучэнне беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай літаратуры і засноўваецца на вывучэнні наступных яе аспектаў:

1) Сучасны сусветны літаратурны працэс: да праблемы ўзаемадзеяння тэарэтычных мадэляў і мастацкай практыкі: Межы “сучаснасці”. Сэнсавыя дамінанты сучаснай культуры. Постмадэрнізм: асновы тэорыі. Апавядальныя стратэгіі “постмадэрнісцкага” тэксту. У. Эка: пераадоленне традыцыі авангарду. Праблема інтэрпрэтацыі. “Імя ружы” У. Эка: паэтыка сучаснага рамана. М. Кундэра: мастацтва рамана. Масавая літаратура і сучасны літаратурны працэс.  

2) Сучасны літаратурны працэс на Беларусі: Сацыякультурная сітуацыя 1990-х –2010-х гг. Эстэтычна-стылёвыя кірункі і тэндэнцыі развіцця беларускай паэзіі другой паловы 80-х гг. – пачатку ХХІст. Сучасная беларуская проза: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы яе развіцця. Тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай драматургіі. Сучасная рускамоўная літаратура Беларусі. Сучасныя крытыка і літаратуразнаўства.

Метады: тлумачаль-на-ілюстратыўны, рэпрадуктыўны, метад праблемнага пераказу, эўрыстычны метад,

даследчы метад

 

Формы: лекцыя, практычныя заняткі, КСРС, кансультацыі, індывідуальныя заняткі

1. Пісьмовыя работы

2. Залік

3. Экзамен

 

 

Сучасны літаратурны працэс Беларусі: асноўныя тэндэнцыі

 (3 крэдыты, 112 гадзін)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца кампанентам УВА ў адукацыйнай праграме ІІ ступені па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: раскрыццё ідэйна-мастацкага, жанравага і тэматычнага багацця сучаснай беларускай літаратуры, паглыбленне ведаў пра сучасны літаратурны працэс у краіне як ідэйна-эстэтычнае адзінства. У дадзенай праграме асаблівая ўвага звернута на творы, якія валодаюць бясспрэчнымі мастацкімі вартасцямі і глыбока адлюстроўваюць багаты ўнутраны свет сучасніка.

Кампетэнцыі: ведаць: асноўныя этапы творчай дзейнасці лепшых пісьменнікаў сучаснасці ў сувязі з агульным ідэйна-эстэтычным развіццём нацыянальнай літаратуры;  асноўныя ідэйна-мастацкія кірункі і плыні; персаналіі беларускіх пісьменнікаў, чые творы значна ўзбагацілі нацыянальную літаратуру і сталі здабыткам духоўнага жыцця народа; умець:  разбірацца ў асаблівасцях твора, у характэрных рысах мастацкай індывідуальнасці пісьменніка; устанаўліваць ідэйна-эстэтычныя сувязі твора з папярэднім часам;  вызначаць нацыянальныя архетыпы, сэнсаўтваральныя паняцці і эстэтычныя дамінанты ў тэксце;  вылучаць як прыярытэтныя агульначалавечыя духоўныя і маральныя каштоўнасці.

Структура вучэбнай дысцыпліны

3 крэдыты. Усяго 112 гадзін, з іх 8 аўдыторных: 6 лекцыйных , 2 гадзіны практычных заняткаў: прадугледжаны ў якасці формы кантролю экзамен

Змест (кароткае апісанне) дысцыпліны

 

Метады і формы арганізацыі адукацыйнага працэсу

 

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны прадугледжвае вывучэнне навейшай беларускай літаратуры паводле наступных тэндэнцый у яе развіцці: Беларуская літаратура другой паловы 1980-х – пачатку ХХІ стагоддзяў як гісторыка-культурны перыяд. Чалавек, жыццё і час у мастацкай творчасці. Літаратурныя генерацыя і іх узаемадзеянне ў мастацкім працэсе канца ХХ – пачатку ХХІ стст. Авангардныя пошукі творчай моладзі. Полілінгвістычнасць літаратуры Беларусі. Эстэтычна-стылёвыя кірункі і тэндэнцыі развіцця беларускай паэзіі другой паловы 80-х гг. – пачатку ХХІ стагоддзя. Адлюстраванне трагедыйных перыпетый ХХ стагоддзя ў сучаснай паэзіі (А. Звонак, С. Грахоўскі, інш.). Беларуская паэма на сучасным этапе. Традыцыі філасафізму (М. Багдановіч, У. Дубоўка, А. Куляшоў, інш.) і яго ўплыў на паэзію 70-80-х і наступных дзесяцігоддзяў. Агульныя тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай прозы. Тэма ваеннага мінулага: новыя падыходы ў мастацкім асэнсаванні. Тэма гістарычнага мінулага ў беларускай прозе і інш..

Метады: тлумачаль-на-ілюстратыўны, рэпрадуктыўны, метад праблемнага пераказу, эўрыстычны метад,

даследчы метад

Формы: лекцыя, практычныя заняткі, КСРС, кансультацыі, індывідуальныя заняткі

1. Пісьмовыя работы

2. Экзамен

 

 

Современные направления языкознания

 (3 кредита, 108 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе ІІ ступени по специальности «Языкознание»

Цель, компетенции

Цель: обобщить и систематизировать на углубленном уровне в рамках современной научной парадигмы теоретико-лингвистические знания студентов, дополнив их представлением о новых направлениях и тенденциях науки о языке, актуальных методах исследования языка.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

3 кредита. Всего 108 часа, из них 34 аудиторных: 20 лекционных, 14 часов практических занятий: итоговая форма контроля – экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

1.Актуальные проблемы теоретического языкознания

2.Внутренняя лингвистика: направления и методы

3.Внешняя лингвистика: направления и методы

4.Социолингвистика

5.Этнолингвистика

6.Лингвокультурология

7.Гендерная лингвистика

8.Когнитивная лингвистика

9.Психолингвистика и нейролингвистика

10.Перспективы развития лингвистической науки в ХХІ веке

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5. экзамен

 

 

Сучасная беларуская літаратурная мова

 

 (23,5 крэдытаў, 886 гадзін) 

Место в образовательном процессе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” 

 

Цель, компетенции

Мэты: развіць і ўдасканаліць філалагічнае мысленне студэнта, павысіць яго лінгвістычную кампетэнцыю; выпрацаваць уменні і навыкі практычнай рэалізацыі атрыманых ведаў у будучай прафесійнай дзейнасці; садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных спецыялістаў, здольных паспяхова вырашаць праблемы функцыянавання беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму; выхаваць любоў і павагу да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай спадчыны беларускага народа.

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

 

Структура учебной дисциплины (модуля)

23,5 крэдытаў. Усяго 886 гадзін, з іх 386 аўдыторныя: 188 гадзін лекцый, 198 гадзін практычныя; выніковая форма кантролю – 5  экзамены і  3 залікі

 

Содержание (краткое описание) дисциплины (модуля)

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

1. Уводзіны

2. Лексікалогія

3. Фразеалогія

4. Лексікаграфія

5. Фанетыка. Фаналогія

6. Арфаэпія

7. Графіка

8. Арфаграфія

9. Марфеміка

10. Словаўтварэнне

11. Марфалогія

12. Сінтаксіс

13. Пунктуацыя

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1.Вуснае апытванне.

2. Праверка выкананых практычных заданняў.

3. Выкананне тэстаў.

4.Кантрольныя работы.

5. экзамен

 

 

 

  Сучасная беларуская мова (прафесійная лексіка) 

(9 крэдытаў, 310 гадзіны) 

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Лагапедыя”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: паглыбіць і сістэматызаваць веды студэнтаў па беларускай мове; развіць і ўдасканаліць метадычнае мысленне студэнта, выпрацаваць уменні і навыкі практычнай рэалізацыі атрыманых ведаў; садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных спецыялістаў.

Кампетэнцыі: с пецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

9 крэдытаў. Усяго 310 гадзіны, з іх 152 аўдыторных: 78 лекцыйных, 74 практычных: выніковая форма кантролю – экзамен, 2 залікі

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны “Сучасная беларуская мова (прафесійная лексіка)” уключае вывучэнне наступных раздзелаў: фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія, лексікалогія, лкексікаграфія, фразеалогія, марфеміка, словаўтварэнне, марфалогія, сінтаксіс і пунктуацыя.

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1. вуснае апытванне,

2. праверка выкананых практычных заданняў,

3.экзамен, залік

4. кантрольныя работы

 

 

Современный русский литературный язык

 (20,5 кредитов, 764 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: курс «Современный русский литературный язык» призван помочь студенту в совершенстве усвоить систему современного русского языка и овладеть его нормами – орфоэпическими, орфографическими, лексико-грамматическими и пунктуационными.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

20,5 кредитов. Всего 776 часа, из них 390 аудиторных: 170 лекционных и 220 часов практических занятий. Итоговая форма контроля – экзамен, зачет

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Структура и содержание учебной дисциплины включает изучение всех разделов языковой системы: фонетики и фонологии, лексикологии, фразеологии и лексикографии, орфоэпии, графики и орфографии, морфологии, синтаксиса и пунктуации

 

Методы: описательный, таксономический, элементы количественного подсчета, трансформационный

Формы: проведение лекционных и практических занятий  

 

 

1. Устный опрос;

2. проверка выполненных практических заданий;

3. написание промежуточных тестов,

4. коллоквиумы; тесты; контрольные работы, проводимые с целью углубленного повторения всех уровней языка

 

 

 Современный русский литературный язык

 (20,5 кредитов, 776 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: курс «Современный русский литературный язык» призван помочь студенту в совершенстве усвоить систему современного русского языка и овладеть его нормами – орфоэпическими, орфографическими, лексико-грамматическими и пунктуационными.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

20,5 кредитов. Всего 776 часа, из них 390 аудиторных: 170 лекционных и 220 часов практических занятий. Итоговая форма контроля – экзамен, зачет

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Структура и содержание учебной дисциплины включает изучение всех разделов языковой системы: фонетики и фонологии, лексикологии, фразеологии и лексикографии, орфоэпии, графики и орфографии, морфологии, синтаксиса и пунктуации

 

Методы: описательный, таксономический, элементы количественного подсчета, трансформационный

Формы: проведение лекционных и практических занятий      

 

 

1. Устный опрос;

2. проверка выполненных практических заданий;

3. написание промежуточных тестов,

4. коллоквиумы; тесты; контрольные работы, проводимые с целью углубленного повторения всех уровней языка

 

  

Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў

 ( 3 крэдыты, 108 гадзіны)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: абагульніць і сістэматызаваць веды студэнтаў па фанетычнай і акцэнталагічнай сістэме сучаснай рускай і беларускай моў; азнаямленне студэнтаў з асновамі параўнальнай фанетыкі і граматыкі  рускай і беларускай літаратурных моў;  асэнсаванне месца асобнай славянскай мовы ў сукупнасці іншых славянскіх моў, а таксама фарміраванне ўяўлення аб спецыфіцы беларуска-рускага двухмоўя.

Кампетэнцыі : спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

3 крэдыты. Усяго 108 гадзіны, з іх 40 аўдыторных: 18 \ 2 лекцыйных/ УСРС, 20 практычных: выніковая форма кантролю –экзамен

Змест дысцыпліны

Метады і формы арганізацыіі адукацыйнага працэсу

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны  ўключае вывучэнне наступных раздзелаў: Беларуска-рускае двух’моўе: сацыялінгвістычны і культурна-гістарычны аспекты; Параўнальнае вывучэнне моў і яго асноўныя метады; Фанетыка; Акцэнтуацыя; Арфаэпія; Графіка і арфаграфія; Лексіка і фразеалогія; Марфалогія: Назоўнік, Прыметнік, Лічэбнік, Займеннік, Дзеяслоў, Дзеепрыметнік, Дзеепрыслоўе, Прыслоўе, Службовыя часціны мовы (прыназоўнік, злучнік, часціца), Сінтаксіс

Метады: тэхналогія вучэбна-даследчай дзейнасці; праблемна-модульнага навучання; праектныя тэхналогіі; камунікатыўныя тэхналогіі, рэйтынгавыя, крэдытна-модульныя сістэмы вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнтаў, варыятыўныя мадэлі кіруемай самастойнай працы, вучэбна-метадычныя комплексы.

Формы: лекцыя, практычныя заняткі.

1. вуснае апытванне,

2. праверка выкананых практычных заданняў,

3. экзамен,

4. кантрольныя работы

 

 

 

 


 

Современный русский язык с основами языкознания

 (5,5 кредита, 204 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Логопедия)»

Цель, компетенции

Цель: приобретение студентами теоретических системных знаний  в области  современного русского литературного языка и основ языкознания.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

5,5 кредита. Всего 204 часа, из них 102 аудиторных: 48 лекционных, 54 часа практических занятий: итоговая форма контроля – зачёт, экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Русский язык как объект изучения. Фонетика современного русского литературного языка. Лексикология и фразеология современного русского литературного языка. Морфемика и словообразование. Морфология современного русского языка. Имя существительное. Имя прилагательное

Имя числительное. Местоимение. Глагол как часть речи. Наречие и категория состояния. Неполнознаменательные части речи. Модальные слова. Междометия и звукоподражания. Синтаксис современного русского литературного языка. Словосочетание. Синтаксис простого предложения

Синтаксис сложного предложения. Лингвистика текста

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

1. устный опрос, 2. проверка практических заданий,

3. выполнение промежуточных тестов,

4. письменная работа

5. зачет

6. экзамен

 

 

Старославянский язык

 (3,5 кредита, 126 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель изучить специфику фонетического и грамматического строя древнейшего из письменных славянских языков и получить представление о его стилистике и лексико-фразеологическом составе, заложить необходимые теоретические основы, создать терминологическую базу и выработать навыки практического анализа текста

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

3,5 кредита. Всего 126 часа, из них 56 аудиторных: 28 лекционных, 28 часов практических занятий: итоговая форма контроля – экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Программа содержит семь разделов:

Раздел 1. Введение. Понятие о старославянском языке.

Раздел 2. Фонетические процессы протославянской (ранней праславянской) эпохи.

Раздел 3. Праславянские фонетические явления, обусловленные действием тенденции к восходящей звучности (законом открытого слога), и их отражение в старославянском языке.

Раздел 4. Праславянские фонетические явления, обусловленные действием тенденции к слоговому сингармонизму, и их отражение в старославянском языке.

Раздел 5. Фонетическая система старославянского языка.

Раздел 6. Характеристика морфологического строя старославянского языка: имя существительное, местоимение, имя прилагательное,слова с числовым значением.

Причины отсутствия числительных как особой части речи в старославянском языке. Частеречная принадлежность слов с числовым, глагол, наречие, служебные слова

Раздел 7. Основные особенности старославянского синтаксиса.

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционных и практических занятий.

 

 

1. устный опрос, 2. проверка выполненных практических заданий,

3. экзамен

4. коллоквиумы; тесты; контрольные работы, включающие анализ старославянских текстов на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях,

 

 

 

Стилистика

 (2 кредита, 72 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: познакомить с основами функциональной стилистики как одного из разделов современной русистики.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

2 кредита. Всего 72 часа, из них 36 аудиторных: 18 лекционных и 16/2 часов практических занятий. Итоговая форма контроля –зачет

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Программа содержит девять разделов:

1.Введение. Понятие о стилистике

2. Стилистическая окрашенность языковых средств

3. Система стилей современного русского литературного языка 

4.Стилистические ошибки как разновидность речевых ошибок ­

5. Разговорный функциональный стиль

6. Официально-деловой стиль

7. Научный функциональный стиль

8. Публицистический стиль

9. Художественный стиль языка

 

Методы: описательный, таксономический, элементы количественного подсчета

   Формы: проведение лекционных и практических занятий      

 

 

1. Устный опрос;

2. проверка выполненных практических заданий;

3. написание промежуточных тестов,

4. контрольные работы

 

  

 

Теория литературы

  (3 кредита, 108 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является  основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: дать студентам основные сведения о литературоведческой науке, ввести их в мир теоретических знаний о сущности и особенностях создания литературного произведения, о закономерностях развития литературы, формировании основных ее родов и жанров, методов и стилей.

Компетенции: Специалист должен: уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; . обладать качествами гражданственности; управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;

формулировать образовательные и воспитательные цели.

Структура учебной дисциплины

3 кредита. Всего 108 часов, из них 36 аудиторных: 20 лекционных, 16 часов практических занятий: итоговая форма контроля – экзамен

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Содержание учебного материала учебной дисциплины «Теория литературы» предусматривает изучение следующих разделов:

1) теория литературы (введение. теория литературы как наука; целостный анализ художественного произведения);

2) общая характеристика основных методов (систем) изучения художественной литературы (мифологический метод; культурно-исторический метод; сравнительно-исторический метод; психологический метод; психоаналитический метод; интуитивистский метод; формальный метод; социо-генетический метод; структурализм; герменевтика и рецептивная эстетика).

Методы: объясни-тельно-иллюстратив-ный; репродуктивный; метод проблемного изложения;  эвристи-ческий метод;  иссле-довательский метод

Формы: лекции, практические занятия,  консультации, индивид. занятия

1. Коллоквиумы

2. Письменные работы

3. Экзамен.

 

 

 

Тэорыя літаратуры 

(4,5 крэдыты, 180 гадзін)  

Месца ў адукацыйным працэсе

Вучэбная дысцыпліна з’яўляецца асноўнай (дзяржаўны кампанент) у адукацыйнай праграме І ступені па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”

Мэта, кампетэнцыі

Мэта: пазнаёміць студэнтаў з літаратурай як відам чалавечай дзейнасці, даць уяўленне пра агульныя тэндэнцыі ў літаратурным працэсе, пра змену мастацка-светапоглядных сістэм, гістарычную эвалюцыю метадаў, стыляў, жанравых форм

Кампетэнцыі: спецыяліст павінен: умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць метадамі навукова-педагагічнага даследавання; быць здольным ажыццяўляць самаадукацыю і ўдасканальваць прафесійную дзейнасць; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання.

Структура вучэбнай дысцыпліны

4,5 крэдыты. Усяго 180 гадзін, з іх 80 аўдыторных: 44 лекцыйных (6 гадзін КСРС), 30 гадзін практычных заняткаў: формы кантролю – залікі, экзамен.

Змест (кароткае апісанне) дысцыпліны

 

Метады і формы арганізацыі адукацыйнага працэсу

 

Формы кантролю і ацэнкі

Змест дысцыпліны прадугледжвае вывучэнне наступных раздзелаў:

1) АСНОВЫ ТЭОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ: Агульныя праблемы тэорыі літаратуры, Літаратурныя роды і жанры

2) ЛІТАРАТУРНЫ ПРАЦЭС: Літаратурны працэс як сістэма, Літаратурныя эпохі, кірункі, плыні, школы

3) АНАЛІЗ ЛІТАРАТУРНАГА ТВОРА: Літаратуразнаўчыя метады і школы, Стыль у літаратуры, Вывучэнне мастацкага твора

 

 

 

Метады: тлумачаль-на-ілюстратыўны, рэпрадуктыўны, метад праблемнага пераказу, эўрыстычны метад,

даследчы метад

 

Формы: лекцыя, практычныя заняткі, КСРС, кансультацыі, індывідуальныя заняткі

1. Калёквіум

2. Пісьмовыя работы

3. Залік

4. Экзамен

 

  

 

Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста

 (9 кредитов, 396 часов)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе І ступени по специальности «Дошкольное образование»

Цель, компетенции

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего педагога в области  современных теорий и технологий развития речи детей дошкольного возраста; его  готовности к организационно-управленческой, научно-методической деятельности в  области  речевого развития детей дошкольного возраста.

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;  владеть системным и сравнительным анализом; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов.

Структура учебной дисциплины

9 кредита. Всего 306 часов, из них 160 аудиторных: 66 лекционных, 92\2 (УСРС) часов практических занятий. Итоговая форма контроля –  экзамен, 2 зачёта

Содержание (краткое описание) дисциплины

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Содержание дисциплины предусматривает изучение следующих разделов: лингвистика детской речи, методика развития речи в системе наук, система работы по развитию речи детей в учреждении дошкольного образования, основные направления речевого развития детей дошкольного возраста, организация работы по развитию речи в учреждении дошкольного образования.

 

 

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульное обучение; проектные технологии; коммуникативные технологии, рейтинговые, кредитно-модульные системы учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-методические  комплексы.

Формы: лекции, практические занятия, семинарские занятия

1. Устный опрос.

2. Проверка выполненных практических заданий.

3. Выполнение тестов.

4. Контрольные работы.

5. Реферат.

6. Поготовка планов-конспектов.

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг орфографии, пунктуации и культуры письменной речи 

(0 кредита, 34 часа)  

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе І ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: повторить материал по орфографии и пунктуации, систематизировав его на основе орфографических и пунктуационных принципов, углубить знания студентов в области орфографии и пунктуации с помощью доказательного орфографического и пунктуационного разборов.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплины студент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

0 кредита. Всего 34 часа, из них 20 аудиторных (20 часов практических занятий). Итоговая форма контроля – аттестация зачет

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Программа содержит десять разделов:

 

1.Введение в орфографию. Принципы орфографии

2.Фонематический принцип орфографии как ведущий. Принципы пунктуации

3.Гласные после шипящих и Ц. Конструкции с союзом КАК

4.Правописание имен существительных. Знаки препинания в ССП

5.Правописание прилагательных. Пунктуация в СПП

6.Правописание числительных и местоимений. Знаки препинания в БСП

7.Правописание глаголов. Предложения с однородными членами

8.Правописание причастий. Предложения с обособленными членами

9.Правописание наречий. Обособление обстоятельств

10.Орфографический и пунктуационный разборы

 

 

 

 

Методы: описательный, таксономический, трансформационный

   Формы: проведение практических занятий      

 

 

1. Устный опрос;

2. проверка выполненных практических заданий;

3. написание промежуточных тестов,

4. коллоквиумы; тесты; контрольные работы, проводимые с целью углубленного повторения всех уровней языка

 

 

 

 

 

  

Устное народное творчество 

(3 кредита, 104 часа) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является основной (государственный компонент) в образовательной программе I ступени по специальности «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)»

Цель, компетенции

Цель: познакомить студентов с основными закономерностями развития искусства слова на  разных этапах развития общества

Компетенции: академические – уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;  владеть системным и сравнительным анализом; социально-личностные – обладать качествами гражданственности; обладать способностью к межличностным коммуникациям; профессиональные – эффективно реализовывать обучающую деятельность; использовать оптимальные методы, формы, средства обучения; развивать эмоционально-образную сферу личности в процессе чтения художественных текстов.

Структура учебной дисциплины

3 кредита. Всего 104 часа, из них 34 аудиторных: 24 часа лекций и 10 часов практических занятий; итоговая форма контроля – экзамен

Содержание дисциплины

1.Фольклор и фольклористика.

2.Жанровая структура русского фольклора.

3.Раннетрадиционный фольклор.

4.Малые жанры фольклора.

5.Календарно-обрядовый фольклор.

6.Семейный обрядовый фольклор.

7.Эпический прозаический необрядовый фольклор.

8.Сказка как жанр эпического прозаического необрядового фольклора.

9.Эпический стихотворный необрядовый фольклор.

10.Былина как жанр эпического стихотворного необрядового фольклора.

11.Лирические песни.

12.Народное драматическое искусство.

13.Позднетрадиционный фольклор.

Методы и формы организации образовательного процесса

Формы контроля и оценки

Методы: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический

Формы: лекция, практические занятия

1. Контрольная работа.

2. Тестирование.

3. Проект.

4. Реферат.

5. Индивидуальное сообщение.

 

 

 

Филологический анализ текста

 (2 кредита, 96 часов) 

Место в образовательном процессе

Учебная дисциплина является компонентом УВО в образовательной программе  І ступени по специальности «Русский язык и литература»

Цель, компетенции

Цель: улучшить профессиональную подготовку будущих учителей в соответствии с требованиями современного подхода к преподаванию русского языка, углубив знания о лингвистике как науке, языке как полифункциональной развивающейся системе, художественном тексте как факте языка и искусства.

Компетенции: в результате изучаемой дисциплиныстудент должен освоить, развить академические и социально-личностные компетенции, овладеть профессиональными компетенциями, предусмотренными  «Образовательным стантартом Республики Беларусь».

Структура учебной дисциплины

2 кредита. Всего 96 часов, из них 48 аудиторных: 20\4 лекционных (УСРС), 24 часа практических занятий: итоговая форма контроля –зачёт

Содержание (краткое описание) дисциплины

 

Методы и формы организации образовательного процесса

 

Формы контроля и оценки

Программа содержит следующие разделы: введение, художественный текст как объект лингвистического исследования, организация текста, интертекстуальные связи литературного произведения, художественное время, художественное пространство, способы выражения авторской позиции в художественном тексте,

 

 

Методы: технология учебно-исследовательской деятельности; проблемно-модульного обучения, проектирования

Формы: проведение лекционные и практические занятия.

 

1. устный опрос, 2. проверка выполненных практических заданий,

3. написания промежуточных тестов,

4. коллоквиумы; тесты; контрольные работы, включающие анализ художественных текстов

 

 

 

 

 

 

Философия языка и коммуникации

(5 кредитов,